دنیا به شدت نیازمند است. رسانه های خبری جنایی بشریت را به سمت کمونیسم جهانی هدایت می کنند. این چیزی است که می توانید انجام دهید به جلوگیری از این …

Read More
به ما کمک کن از آزادی بشریت دفاع کنیم

رهبران جهان در حال ترویج جایگزینی نژاد بشر با ربات ها و هوش مصنوعی هستند. آنها می خواهند دوران بشریت را به پایان برسانند و وارد دوره جدیدی از نوانسانیت شوند.

Read More
پایان بشریت – همانطور که توسط رهبران جهانی برنامه ریزی شده است